Elke aankoop van producten op www.moulinandre.be handelswebsite is onderworpen aan deze algemene voorwaarden ( "Voorwaarden") aanvaardt Koper zonder voorbehoud. Ze zijn van kracht sinds 1 januari 2018. LE MOULIN D’ANDRÉ worden fiscaal en commercieel gehost door Natural Mind VZW, overeenkomstig het Waals besluit van 15/07/2008 betreffende ondersteunende structuren. Natural Mind BV is geregistreerd bij de Carrefour Banque des Entreprises (BCE) onder nummer 0740.458.210 (btw BE 0740.458.210). Het hoofdkantoor bevindt zich Chemin du Cyclotron, 6 - 1348 Louvain-la-Neuve.

1.       Bestelling

De koper plaatst zijn bestelling op de site www.moulinandre.be volgens de aangegeven procedure. De automatische registratiesystemen van LE MOULIN D’ANDRÉ worden beschouwd als bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling.

De bevestiging van de online bestelling vormt een elektronische handtekening die, tussen LE MOULIN D'ANDRÉ en de Koper, dezelfde juridische waarde heeft als een handgeschreven handtekening.

De verkoop wordt pas afgesloten na de bevestiging van de bestelling door LE MOULIN D'ANDRÉ.

Deze bevestiging omvat: een samenvatting van de bestelling, het geografische adres van LE MOULIN D'ANDRÉ waar de koper zijn vorderingen kan presenteren; indien van toepassing, een betalingsfactuur betaald onder voorbehoud van aanvaarding van de banktransactie door de bank van de koper.

LE MOULIN D’ANDRÉ behoudt zich het recht voor om een bestelling om welke reden dan ook niet te bevestigen. Het kan ook in het bijzonder worden gehouden aan de specificiteit van de levering van producten die bepaalde bestelde producten niet op tijd kunnen leveren. LE MOULIN D'ANDRÉ informeert de koper op het moment van levering en biedt een alternatief product of een terugbetaling van het product aan, of een tegoed bij zijn volgende bestelling.

Een bestelling kan door de koper worden geannuleerd tot maandag 19u voor leveringen van dinsdag van dezelfde week en tot woensdag 19u voor leveringen van donderdag van dezelfde week. Na deze periode wordt de bestelling als definitief beschouwd en bestaat er geen herroepingsrecht omdat de goederen bederfelijk zijn.

Als u zich abonneert op een abonnement, kunt u de inhoud, plaats en datum van bezorging altijd annuleren of aanpassen via de klantinterface tot maandag 19u voor leveringen van dinsdag van dezelfde week, woensdag 19u voor leveringen van de donderdag van de dezelfde week.

2.       Herroepingsrecht

Voor droge boodschappen heeft de klant het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling terug te treden, zonder boete en zonder opgave van redenen. De klant kan zijn verzoek per e-mail richten aan lemoulinandre@gmail.com. Hij kan vragen om de producten te ruilen of te worden vergoed. Wat brood betreft, aangezien het een bederfelijk goed is, zal er geen herroepingsrecht zijn.

Tijdens de bedenktijd zal de klant de producten en hun verpakking uiterst zorgvuldig behandelen. De verpakking kan niet worden geopend of beschadigd. Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zal hij de producten in originele staat en verpakking terugbezorgen op het volgende adres: LE MOULIN D’ANDRÉ, Chemin du Cyclotron 6 te 1348 Louvain-la-Neuve. De terugzending van producten moet gebeuren binnen een maximale periode van 14 dagen vanaf de uitoefening van het herroepingsrecht.

LE MOULIN D’ANDRÉ betaalt de klant terug met dezelfde betaalmethode die de klant heeft gebruikt om de bestelling te plaatsen. De terugbetaling geschiedt onder aftrek van leveringskosten die door de klant worden betaald of die door Le Moulin d'André worden gesteund. De terugbetaling zal binnen 14 dagen plaatsvinden nadat LE MOULIN D'ANDRÉ kennis heeft genomen van het opnameverzoek, op voorwaarde dat LE MOULIN D’ANDRÉ de geretourneerde producten heeft ontvangen of dat de klant het bewijs van verzending heeft geleverd. De verantwoordelijkheid van de klant wordt ingeroepen voor elke manipulatie van de producten anders dan nodig om de aard en de kenmerken van de producten vast te stellen.

3.       Prijs

Prijzen zijn genoteerd in euro's, inclusief btw en zijn alleen geldig op de datum van het plaatsen van een bestelling. De prijzen van de artikelen kunnen op elk moment worden aangepast door de LE MOULIN D’ANDRÉ. Alleen de prijs weergegeven op de website www.moulinandre.be is geldig tussen de partijen.

4.        Betalingsmethoden 

Om de bestelling af te handelen, heeft de koper de betaalmethoden aangegeven bij het plaatsen van de bestelling.

Online betaling geeft de koper de mogelijkheid om zijn bestelling af te handelen via het betalingsplatform Stripe, in een beveiligde omgeving (https-protocol en coderingssleutel).

Voor abonnementen wordt de periodieke betaling gedaan voor creditcards via het Stripe-betalingsplatform in een beveiligde omgeving, Bancontact-kaarten via een elektronische portemonnee waarvan de navullingen via Multisafepay worden betaald. LE MOULIN D’ANDRÉ beschouwt de bestelling op maandag om 9.00 uur bevestigd voor leveringen van dinsdag en donderdag van dezelfde week, dinsdag om 9.00 uur voor leveringen van donderdag, donderdag om 9.00 uur voor leveringen de volgende dinsdag. Op dat moment zal LE MOULIN D’ANDRÉ de creditcard of elektronische portemonnee debiteren volgens de bestelgegevens die in het klanten gedeelte worden weergegeven.

LE MOULIN D’ANDRÉ behoudt zich het recht voor om elke bestelling en/of elke levering te annuleren of op te schorten in geval van weigering van betalingsbevoegdheid door een bankkaart die door de bank van de koper is verzet of in geval van een bestaand commercieel geschil met de koper.

5.         Kosten, tijd en leveringsvoorwaarden

Bij bestelling is er een vaste vergoeding van 2,5 € die wordt gevraagd om de kosten van voorbereiding van de bestelling te dekken. Dit pakket van 2,5 € is niet van toepassing op abonnementen.

Bezorgkosten, indien van toepassing, worden aangegeven wanneer de bestelling wordt afgerond door de koper. Ze zijn € 6 voor een levering aan huis van een bestelling van minder dan € 25 en € 3 voor bestellingen tussen € 25 en € 70. Leveringen in stortingspunten en voor bestellingen van meer dan € 70 zijn gratis. Deze kosten kunnen door de koper niet worden betwist zodra hij deze noodzakelijkerwijs heeft gelezen bij het betalen van zijn bestelling.

Het sluiten van bestellingen voor de week is maandag om 10 uur voor leveringen woensdag en donderdag, woensdag om 10 uur voor bestellingen vrijdag en vrijdag om 10 uur voor bestellingen de volgende maandag.

Items worden afgeleverd op de plaats die de Koper heeft aangegeven bij het plaatsen van een bestelling. Als het om een storting gaat, kan LE MOULIN D’ANDRÉ de versheid en de beschikbaarheid van de bestelling alleen garanderen in de openingsuren van het depot op de site van de LE MOULIN D'ANDRÉ en in de e-mail met de ontvangstbevestiging die door de klant is ontvangen. Voor thuisbezorging wordt een bevestigingsemail verzonden met het leveringsschema. In geval van afwezigheid van de klant op het bevestigde moment, proberen onze bezorgmannen altijd alternatieve oplossingen te vinden, maar LE MOULIN D'ANDRÉ kan niet aansprakelijk worden gesteld als de levering niet kan plaatsvinden (de bestelling is dus verloren) of als de goederen is verslechterd als gevolg van het feit dat het niet op het bevestigde tijdstip kon worden afgeleverd.

De koper moet de staat van de verpakking van de goederen bij aflevering controleren en eventuele schade aan de LE MOULIN D’ANDRÉ (lemoulinandre@gmail.com) melden binnen 24 uur na het moment van ontvangst van de levering.

6.        Persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens van de Koper worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Ons beleid wordt uitgelegd in het tabblad "wettelijke kennisgeving".

7.       Naleving

De Koper erkent alle informatie met betrekking tot het artikel te hebben geraadpleegd vóór de aankoop ervan en dat de laatste in alle opzichten conform zijn verzoek is.

De foto's ter illustratie van de online catalogus zijn niet contractueel en kunnen op elk moment worden gewijzigd. LE MOULIN D'ANDRÉ kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een niet-conforme en / of foutieve foto.

LE MOULIN D’ANDRÉ geeft de koper de beste schatting van het gewicht van het verse product, rekening houdend met de specificiteit van het type product, kan er een lichte positieve of negatieve variatie zijn. Als het gewicht met meer dan 10% in het nadeel van de klant varieert, verbindt LE MOULIN D’ANDRÉ zich ertoe dit verschil te heroverwegen.

8.       Contractuele wijziging

Elke wijziging van de AV is afdwingbaar jegens de Koper binnen 72 uur nadat deze online is geplaatst.

9.       Aansprakelijkheid

De koper wordt erop gewezen dat de verantwoordelijkheid van LE MOULIN D'ANDRÉ, ongeacht de aard van de schade, hoe dan ook beperkt zal zijn tot het bedrag van de bestelling.

In geval van wanbetaling, kan de verantwoordelijkheid van LE MOULIN D’ANDRÉ niet worden ingeschakeld als het falen van de koopovereenkomst of gebrekkige uitvoering is toe te schrijven of aan de Koper, om een onvoorzienbare en onoverkomelijke een derde los te koop, of een geval van overmacht.

LE MOULIN D'ANDRÉ kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van de verkochte zaak.

LE MOULIN D’ANDRÉ is op geen enkele manier verantwoordelijk voor onderbrekingen van de toegang tot haar site en de gevolgen die hieruit voortvloeien.

LE MOULIN D’ANDRÉ kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade of tijdelijk of permanent incident dat zou worden veroorzaakt aan de gegevens of computerapparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de site of bij het bezoeken van zijn pagina's of in het algemeen bij het verzenden op het ontvangende apparaat van bestanden en software die deel uitmaken van de site. In het bijzonder is LE MOULIN D'ANDRÉ niet verantwoordelijk voor de mogelijke overdracht van virussen via haar site.

LE MOULIN D’ANDRÉ is niet verantwoordelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn verspreidingsmiddelen en wijst elke aansprakelijkheid in geval van inbraak in zijn computersystemen en diefstal van gegevens, op voorwaarde dat LE MOULIN D’ANDRÉ werktuigen de middelen om dergelijke ongeoorloofde inbraken te voorkomen.

Websites buiten het domein van het adres www.moulinandre.be en in het bijzonder de ruimten waarnaar de gebruiker via hyperlinks kunnen worden gericht zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de houders van deze web ruimten.

10.       Bewijsovereenkomst

De computerlogboeken of "logs" verwerkt door de computersystemen van LE MOULIN D'ANDRÉ worden beschouwd als geldig bewijs tussen de partijen (bewijs van bestellingen, elektronische communicatie, betalingen ...).

11.       Ondeelbaarheid

Indien enige bepaling van de AV om welke reden dan ook ongeldig wordt verklaard, komen de partijen overeen dat de andere bepalingen volledig van toepassing blijven.

12.       Claims

Elke claim op een online-aankoop moet binnen 24 uur na de levering van de bestelling verplicht zijn, op straffe van niet-ontvankelijkheid.

Elke klacht moet per e-mail worden gestuurd naar het volgende adres lemoulinandre@gmail.com en de referenties van het betreffende artikel en de precieze gronden voor betwisting bevatten.

In geval van een onopgeloste betwisting, kunt u contact opnemen met de online geschillenbeslechting van de Europese Commissie.

13.       Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

In geval van een geschil over de toepassing van deze, LE MOULIN D’ANDRÉ en Koper akkoord met de Belgische wetgeving van toepassing en jurisdictie te geven aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.